O muzeu

Vítáme vás na stránkách v naší zemi ojedinělého Muzea esperanta, které vzniklo díky součinnosti mezi městem Svitavy, Městským muzeem a galerií ve Svitavách, Českým esperantským svazem, z.s. (dále ČES) a místním Klubem přátel esperanta, z.s.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 20. září 2008. Sídlí v přízemních prostorách Ottendorferova domu a jeho vznik významně finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, ČES, město Svitavy a nadace Esperantic Studies Foundation (USA). Od října 2011 je muzeum rovněž oficiálním sídlem ČES. Právně je muzeum kulturním zařízením a organizační složkou ČES bez právní osobnosti. Jedná se o neziskový projekt zabezpečovaný plně bezplatnou prací dobrovolníků.

Hlavním posláním muzea je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat široké veřejnosti informace a materiály sbírkové povahy o mezinárodním jazyce esperanto, určeném pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace, pro usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi a ochranu národních kultur. Průběžně aktualizovaná stálá muzejní expozice mapuje nejen vznik a historii esperantského hnutí v ČR i zahraničí a jeho kulturu, ale prezentuje i všestranné praktické využití znalosti esperanta v současné době. Zvláštní pozornost je věnována představení bohaté literatury v esperantu a esperantskému dění na Svitavsku a v Pardubickém regionu obecně, nechybí zde ani sběratelské kuriozity a unikáty.

Kromě výstavních panelů a knižních vitrín jsou návštěvníkům k dispozici tiskoviny k prohlížení, šanony s doplňujícími informacemi k prezenčnímu studiu a multimediální soubory na interaktivní dotykové obrazovce.

Muzejní prostor slouží i jako studovna muzejní knihovny, která tu má rovněž své sídlo a čítá téměř 20 tisíc knihovních jednotek v esperantu, jež jsou k dispozici převážně pro prezenční studium. Zájemcům je k dispozici i nový badatelský počítač se sbírkou digitalizovaných časopisů a základní studijní literaturou. Část knihovních sbírek a archív se nachází i v externím depozitáři.

Za dobu existence muzea je navšítivili esperantisté již ze všech kontinentů. Místní Klub přátel esperanta pořádá v prostorách muzea své schůzky a jazykové kurzy a zajišťuje komentované prohlídky. Jsou zde rovněž pořádány různé semináře, konference a mezinárodní akce s kulturními programy v Ottendorferově sále, cestopisné besedy, sběratelské burzy a akce pro veřejnost (z nich jsou nejoblíbenější každoroční „Marcipánové Vánoce“ a programy v rámci „Muzejní noci“). Spolu s cestovní kanceláří Kudrna v muzeu probíhají přednášky s cestovateli o všech zemích světa. Členové Muzejní skupiny se významně podílejí i na zahraniční propagaci města Svitav a Českomoravského pomezí v jazyce esperanto. Přehled příkladů propagace naleznete zde.

Zájemci, kteří k nám nemohou zavítat fyzicky,mohou alespoň virtuálně navštívit alba v naší Fotogalerii, multimediální sbírky na sociální síti Ipernity a pořady o našem muzeu v rozhlase a regionální televizi.

Město Svitavy se nachází v centru České republiky a je ze všech směrů dopravně dobře dostupné. Kromě našeho muzea nabízí město a jeho okolí řadu dalších zajímavostí pro všestranné a příjemné trávení volného času a dovolené. Bližší informace objevíte na oficiálním informačním portálu města.

O budově

Historie budovy

Budovu knihovny dal v roce 1892 postavit americký mecenáš a místní rodák Valentin Oswald Ottendorfer (1826–1900) pro tehdy převážně německé obyvatelstvo města.

Knihovna byla ve své době považována za největší a nejmodernější německou veřejnou knihovnou na Moravě.

Během druhé světové války a následujícího socialistického období však byly knihy bohužel z velké části rozkradeny. Zbylo jen 6766 původních svazků, které jsou uloženy v depozitáři městského muzea.

Fond

Fond knihovny

Součástí muzea je knihovna Českého esperantského svazu (ČES), sestavená z těchto zdrojů:

  • knihovny ČES a vědeckotechnické sekce ČES
  • z darů esperantských klubů, jiných institucí a jednotlivců
  • ze zakoupených titulů z prostředků ČES
  • z knih získaných výměnou se zahraničními knihovnami a ze zahraničních knižních nadací

Služby

Služby knihovny

Knihy a časopisy lze studovat prezenčně, členové Českého esperantského svazu (ČES) si po dohodě mohou vybrané tituly zapůjčit domů.

Pokud máte další otázky, napište nám muzeabiblioteko(zavináč)esperanto.cz