Knihovna
Kalendář

Vítáme vás na stránkách v naší zemi ojedinělého Muzea esperanta, které vzniklo díky součinnosti mezi městem Svitavy, Městským muzeem a galerií ve Svitavách, Českým esperantským svazem, z.s. (dále ČES) a místním Klubem přátel esperanta, z.s..

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 20. září 2008. Sídlí v přízemních prostorách Ottendorferova domu a jeho vznik významně finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, ČES, město Svitavy a nadace Esperantic Studies Foundation (USA). Od října 2011 je muzeum rovněž oficiálním sídlem ČES. Právně je muzeum kulturním zařízením a organizační složkou ČES bez právní osobnosti. Jedná se o neziskový projekt zabezpečovaný plně bezplatnou prací dobrovolníků.

Hlavním posláním muzea je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat široké veřejnosti informace a materiály sbírkové povahy o mezinárodním jazyce esperanto, určeném pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace, pro usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi a ochranu národních kultur. Průběžně aktualizovaná stálá muzejní expozice mapuje nejen vznik a historii esperantského hnutí v ČR i zahraničí a jeho kulturu, ale prezentuje i všestranné praktické využití znalosti esperanta v současné době. Zvláštní pozornost je věnována představení bohaté literatury v esperantu a esperantskému dění na Svitavsku a v Pardubickém regionu obecně, nechybí zde ani sběratelské kuriozity a unikáty.

Všeobecnou část doplňuje každoročně obměňovaná tematická výstava. Poslední byly věnovány umělecké tvořivosti esperantistů, sběratelství, cestování a prvním průkopníkům esperanta a 100 letům republiky a 10 letům muzea.

14.9.2019 byly zahájeny dvě nové tematické výstavy pod názvem 50 let od obnovení celostátní esperantské organizace a Mládežnické esperantské hnutí a 16.1.2020 malá výstava Teo kaj amo (Čaj a láska"). Následovaly výstavy Světové esperantské kongresy (2021) a Odborné esperantské svazy (2022). Současná expozice, jejíž vernisáž proběhla 9. září 2023, nese název 15 let Muzea esperanta a 90 let esperanta ve Svitavách.

Kromě výstavních panelů a knižních vitrín jsou návštěvníkům k dispozici tiskoviny k prohlížení a multimediální soubory na interaktivní dotykové obrazovce.

Muzejní prostor slouží i jako studovna muzejní knihovny, která tu má rovněž své sídlo a čítá více než 21 tisíc knihovních jednotek v esperantu, jež jsou k dispozici převážně pro prezenční studium. Zájemcům je k dispozici i badatelský počítač se sbírkou digitalizovaných časopisů a základní studijní literaturou. Část knihovních sbírek a archív se nachází i v externím depozitáři.

Za dobu existence muzea je navšítivili esperantisté již ze všech kontinentů. Místní Klub přátel esperanta pořádá v prostorách muzea své schůzky a jazykové kurzy a zajišťuje komentované prohlídky. Jsou zde rovněž pořádány různé semináře, konference a mezinárodní akce s kulturními programy v Ottendorferově sále, cestopisné besedy, sběratelské burzy a akce pro veřejnost (z nich jsou nejoblíbenější každoroční „Marcipánové Vánoce“ a programy v rámci „Muzejní noci“). Spolu s cestovní kanceláří Kudrna v muzeu probíhají přednášky s cestovateli o všech zemích světa. Členové Muzejní skupiny se významně podílejí i na zahraniční propagaci města Svitav a Českomoravského pomezí v jazyce esperanto. Přehled příkladů propagace naleznete zde.

Záĵemci, kteří k nám nemohou zavítat fyzicky,mohou alespoň virtuálně navštívit alba v naší Fotogalerii, multimediální sbírky na sociální síti Ipernity a pořady o našem muzeu v rozhlase a regionální televizi.

Město Svitavy se nachází v centru České republiky a je ze všech směrů dopravně dobře dostupné. Kromě našeho muzea nabízí město a jeho okolí řadu dalších zajímavostí pro všestranné a příjemné trávení volného času a dovolené. Bližší informace objevíte na oficiálním informačním portálu města.


Soubory
jpg Muzeum_prospekt.1.jpg (790.67 kB)
jpg Muzeum_prospekt.2.jpg (758.03 kB)
pdf Objevte esperanto.pdf (2.95 MB)
pdf časopis Starto 2008 - zvl.cislo o zalozeni muzea.pdf (1.3 MB)
pdf zprava-o-cinnosti-muzea-esperanta-2016 a.pdf (5.21 MB)