Biblioteko
Biblioteko

Nova tema ekspozicio - "Esperanto kaj kolektado"

Ni invitas vin al nia nova tutjara tema ekspozicio. Atendas vin diverstemaj ekspoziciaĵoj el pli ol 40 landoj, pruntedonitaj de 15 ekspoziciantoj el la tuta Ĉeĥio, Kroatio kaj Francio!

Postulhava realigo de la ekspozicio okazis denove en kunlaboro de la Muzea kaj ekspozicia grupo de ĈEA kun membroj de la loka Klubo de amikoj de Esperanto. Ilin ambaŭ gvidas Libuše Dvořáková, sur kies ŝultroj pendis dumjare la plej granda laborŝarĝo. La temo mem estis ĉi-foje elektita kongrue al la Tutŝtata filatela ekspozicio, kiun Asocio de ĉeĥaj filatelistoj okazigis 25.-28.9.2014 en la Urba Muzeo kaj Galerio Svitavy, do ambaŭ inaŭguroj estis planitaj samtempe. En la organiza teamo aktive laboris nome de esperantistoj Libuše Dvořáková. Temis pri bona okazo por diskonigi Esperaton inter filatelistoj, ĉar en la nekonkursa parto de la filatela ekspozicio estis prezentita ankaŭ ekspoziciaĵo „Historio de Esperanto“ de Alois Jakubec, prezidanto de E-klubo en Hranice. Informoj pri Esperanto kaj pri nia muzeo aperis ankaŭ en ekspozicia katalogo. Menciindas, ke Ĉeĥa Poŝto tiuokaze eldonis specialan poŝtmarkon desegnitan de Pavel Rak kaj poŝtkarton, kies aŭtorino estis Mirka Tomečková. Fotaĵojn el la evento vi povas trarigardi en nia Fotogalerio.

La inaŭguron de nia tema ekspozicio sabate la 27-an de septembro 2014 salutparolis reprezentanto de la Asocio de ĉeĥaj filatelistoj kaj gimnaziestro Milan Báča kaj reprezentantoj de Esperanto-asocioj de Nederlando (H.Adriaanse, parolinta ankaŭ nome de UEA), Slovakio (P.Holba) kaj Aŭstrio (W.Spielhofer). La tuttagan inaŭguran programon , kiun partoprenis ĉ. kvardeko da gastoj, finis vespera projekciado de P.Polnický pri Malajsio, Tajlando kaj Singapuro.

La ekspozicio sur enkonduka panelo kaj aldonaj vitrinoj prezentas historion kaj nuntempon de kolektado en Esperantujo, ties gravajn asociojn, gazetojn kaj eventojn. Ĝi celas montri al la publiko utilecon de Esperanto dum ligado de eksterlandaj kontaktoj kun samhobianoj. Sume prezentiĝas dum ĝi 15 ekspoziciantoj el tuta Ĉeĥio, Kroatio kaj Francio kaj ekspoziciaĵoj el pli ol 40 landoj.

La unua parto prezentas kolektmaterialojn kun Esperanto-temaro (filatelo, poŝtkartoj kaj insignoj de V.Kaprál, filatelo kaj insignoj de K. Franc, medaloj de V.Kočvara, glumarkoj kaj kalendaretoj de P.Polnický, historiaj bildkartoj kaj filatelo de J.Dubinová, bildkartoj kun kongresaj stampoj de J.Křížková kaj certe nelastvice bildkartoj el Esperantujo de sekretario de Eŭropa Esperanto-Unio Zlatko Tiŝljar.

Por vigligi la tuton, ĉeestas ankaŭ la kategorio „Kion kolektas esperantistoj“, al kiu kontribuis Libuše kaj Pavel Dvořákovi (historiaj bildkartoj de Svitavy), Miroslav Sýkora (geokaŝado), Zdenka Novotná (pupoj el la tuta mondo), Jan Šebetovský, membro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo el Prago (bierpletoj).La plej malavara liveranto de ekspoziciaĵoj estas Esperanto-amiko kaj subtenanto (kvankam ne parolanto) Jan Richtr, prezidanto de la Asocio Brontosaurus Svitavy, kiu en nia muzeo organizas por la publiko regulajn vojaĝprelegojn. Li prezentas nur etan eron el siaj modelaj kolektoj de moneroj kaj bankbiletoj de la mondo, temaj alumetglumarkoj, telefonkartoj kaj ankaŭ de komunuzaj objektoj, kiuj rapide pereas – pakkovraĵoj de eksterlandaj teoj, pudingoj kaj jogurtoj. Do sendube la ekspoziciaĵoj estas tre variaj kaj kaj eĉ nekolektemuloj tie trovi ion laŭ sia plaĉo.

Krome aparta panelo prezentas temon „Famaj esperantistoj kaj Esperanto-favorantoj sur kolektmaterialoj“ (Tolstoj, Verne, pluraj Nobelpremiitoj, la unua hungara kosmonaŭto k.a.); en foliumebla dosiero vi trovos elekton de grandigitaj kopioj de poŝtmarkoj kun Esperanto-temaro ekde 1926 ĝis 2013. Apuda tablovitrino dokumentas kuriozaĵojn pri „Historio de Esperanto-movado sur kolektmaterialoj“. Informmaterialoj por tiuj partoj estis parte kolektitaj ankaŭ dank al interretaj kontaktoj kaj kolektoj de la organizo ELF-AREK kaj esperantistoj el Brazilo, Rumanio, Francio kaj aliaj landoj. Komplete aktualitigita estis ankaŭ librovitrinoj, kie vi povos vidi i.a. librojn, katalogojn kaj gazetojn el historio de la organizita Esperanto-kolektado kaj konatiĝos kun ĝiaj elstaruloj. La muzeo prezentas ankaŭ aktivecon de esperantistaj blinduloj kaj specimenojn de libroj nove akiritaj per interŝanĝo kun eksterlandaj Esperanto-bibliotekoj kaj centroj (Vieno, Herzberg, Aalen kaj Gray en Francio) . Tri fotogaleriojn rilate al la ekspozicio vi povas trarigardi en http://www.muzeum.esperanto.cz/cs/galerie.

(ĜIS) KIAM KAJ KIEL VIZITI LA MUZEON?

La temo de la sekva inaŭguro ne estas ankoraŭ fiksita, sed tiu ĉi ekspozicio estos vizitebla plej probable minimume ĝis la 15-a de majo 2015 – ankaŭ dumvintre, marde ĝis sabate (9–12h kaj 14–22h) – dimanĉe nur laŭ antaŭa interkonsento. Simbola enirbileto kostas nurajn 10,– Kč (CZK) – malpli ol duoneŭron . Ĉar ĈEA kunlabore kun la Esperanto-klubo Svitavy prizorgas la muzeon plene volontule, tial ĝi ne disponas pri plentempe pagaa kaj ĉiam ĉeestanta deĵoranto. Se vi deziras renkontiĝi kun la lokaj esperantistoj aŭ almenaŭ havi ĉiĉeronan klarigon en Esperanto, bv. antaŭe skribi al svitavy@esperanto.cz aŭ telefoni al 604 377 616. Ĉiukaze ni ĝojos, se vi diskonigados la muzeon kaj la ekspozicion inter viaj geamikoj (ĉu esperantistoj eksterlandaj, ĉu neesperantistoj-kolektantoj). La muzeo estas nia komuna projekto kaj ankaŭ ĝia vizitateco influas ĝian pluan futuron!

Ĉiukaze la urbo Svitavy kaj ĝia ĉirkaŭaĵo havas multon por oferti kaj indas vian viziton. Planante vian vojaĝon al aŭ tra Ĉeĥio certe ne forgesu nin :-). Informojn pri la urbo vi trovos en la urba retejovikipedia artikolo. En nia rubriko „Kontakto“ vi povas legi ankaŭ pri ebleco de tranoktado en la muzea turo. Laŭ via intereso ni povas mendi ankaŭ lokojn en pensiono kaj prizorgi ĉiĉeronadon aŭ ekskursojn.

Ni aprezas kaj antaŭĝojas via intereson kaj kunlaboremon!

Dankante al ĉiuj ekspoziciantoj kaj organizaj helpantoj de la Esperanto-klubo el Svitavy elkore invitas vin

Pavla Dvořáková, ekspoziciestro kaj redaktanto de tiu ĉi retejo


  • publikita 6. 12. 2014
  • 1020 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi